YSY ENERJİ


با ساختاره مالی قوی تحت نام انرژی YSY فعالیت نشان داده و ھمچنین در بسیاری از زمینھای انرژی با موفقیت بھ تکمیل پروژھا ادامھ میدھیم. در موضوعات تولید برق و عمده فروشی فعالیت نشان میدھیم. با ارزیابی تقاضای افزایش انرژی در مقیاس جھانی ,با ھدف یک منبع انرژی قابل اعتماد در حال ساخت

نیروگاه ھای انرژی ھستیم. با حمایت از سرمایھ گذاری ھای مربوط بھ انرژی تبدیل منابع طبیعی بھ انرژی پایدار است. شرکت ما باانرژیYSY’اصول اداره امور شرکت ھا’ در فراھم کردن ساختار اسکلت اصلی در داخل روند رشد پویا در فرایند انرژی YSY تشکیل میدھد. در چھارچوب قوانین مدیریت

ریسک شناختھ شده بھ عنوان باسل II ھمچنین بھ عنوان یک مفھوم ھدایت در اداره امور شرکت ھا در نظر گرفتھ شده. انرژی YSY,با اجرای فعالیت ھای سرمایھ گذاری با استانداردھای کیفیت بالا ومدیریت تیم با تجربھ و حرفھ ای یک مدیریت نمونھ کارھا سالم ارائھ میکند.

YÜKSELİR GROUP


گروه یوکسلیر, در سال ٢٠٠٧ شرکت گروھی تاسیس شده درترکیھ است.در راه جای گرفتن در میان

گروھای پیشرو در ترکیھ با گامھای مطمئن در حال پیشرفت است.گروه یوکسلیر; نفت, انرژی,

حمل و نقل ھوایی ,تدارکات , تفرجگاه ساحلی, انفورماتیک, گردشگری, ساخت و ساز و از جملھ حیوانات زنده در ٩ بخش کاری فعالیت نشان میدھد.

صاحب ١٢ شرکت داخلی با بیش از ٢٠٫٠٠٠ کارمند در ۵١ کشور فعالیت نشان میدھد.این کشورھا شامل; انگلستان, فرانسھ, المان,اتریش، ھلند، سوئیس،ایتالیا، جمھوری چک، سوئد، دانمارک، ترکیھ, یونان، روسیھ، عراق، سنگاپور، کانادا و ایالات متحده است.

نشانی: Ak Zambak Sokak Uphill Towers
Barabaros Mahallesi Ataşehir 34746
İstanbul Türkiye

تلفن :+90 (216) 688 33 10 (pbx)
فکس :+90 (216) 688 33 12